Vocational Technical School, Pripyat, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)
Toy Soldiers, Kindergarten, Pripyat, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)
Drama Room, Chernobyl, Ukraine (2018)
Art Classroom, Village School, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)
Kindergarten, Chernobyl, Ukraine (2018)
Science Classroom, Chernobyl Zone Village, Ukraine (2018)
Kindergarten, Chernobyl, Ukraine (2018)
View of Pripyat, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)
Amusement Park, Pripyat, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)
The Land, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)
Maintained Eastern Orthodox Church, Chernobyl Zone Village, Ukraine (2018)
Morgue, Pripyat, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)
Command Center of Duga, Chernobyl, Ukraine (2018)
Maternity Ward, Pripyat, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)
Kindergarten, Pripyat, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)
Classroom, Chernobyl Zone Village, Ukraine (2018)
Theatre-Cinema, Chernobyl, Ukraine (2018)
View of the Nuclear Plant Reactor from Apartment Building Rooftop, Pripyat, Chernobyl Zone, Ukraine (2018)